Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku

V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občanského zákoníku má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je viac druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

U nás v E-shope sme túto lehotu predĺžili na 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu a bez sankcií, avšak po uplynutí zákonnej 14-dňovej lehoty je odstúpenie možné iba v prípade, že tovar je kompletný, nepoškodený a nemá známky používania.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občanského zákoníku nie je možné odstúpiť: od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, na mieru alebo pre jeho osobu; od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, rovnako ako pri tovare, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť; a od kúpnej zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ kupujúci ich pôvodný obal narušil.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote 30 dní. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: eshop@readmio.com.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v takom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený vzhľadom na svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim aj iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo hodnoverne preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne odpočítať z nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý aj darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou rozviazania – ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

FORMULÁR NA STIAHNUTIE