Obchodné podmienky

(vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

pre on-line obchod umiestnený na internetovej adrese: eshop.readmio.com

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občanský zákoník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej mezi predávajúcim: obchodná spoločnosť readmio s. r. o., so sídlom V Údolí 175, 251 01 Březí, Říčany, Česká republika, IČO: 092 56 024, IČ DPH: CZ09256024, zapísaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 333370 (ďalej len „predávajúci“) a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „webová stránka“ alebo „E-shop“).

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom, slovenskom a anglickom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa súčasne riadia zákonom č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Celá ponuka tovaru umiestnená v E-shope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu k tomuto tovaru. Ustanovenia § 1732 odst. 2 občanského zákoníku sa nepoužijú.

Webová stránka obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar vzhľadom na svoju podstatu nemôže byť vrátený obvyklým spôsobom. 

Ceny tovaru sú uvedené v mene EUR a CZK vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti do doby, kým sú zobrazované v ponuke E-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webová stránka obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v závislosti od krajiny doručenie. Tieto informácie sa kupujúcemu zobrazia v objednávkovom formulári po vybraní príslušnej krajiny.

Pre objednanie tovaru vyplňuje kupujúci objednávkový formulár priamo v E-shope. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka),
 • kupujúcom (meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa)
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a údaje o spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci zadal. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávke sú zo strany predávajúceho považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto prijatie kupujúcemu bezodkladne písomne potvrdí, a to správou odoslanou na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „e-mail kupujúceho“).

Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky cez E-shop oboznámiť sa s platnými VOP predávajúceho a potvrdiť túto skutočnosť odkliknutím príslušného políčka v objednávkovom formulári.

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku do doby expedície tovaru, a to písomne prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť nasledovné údaje: číslo objednávky, meno kupujúceho a e-mail uvedený v objednávke. Zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť poukáže predávajúci v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky na bankový účet určený objednávateľom.

Cena tovaru a platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:  

 • bezhotovostne platobnou kartou (cez platobnú bránu GoPay),
 • na dobierku s platbou v hotovosti alebo platobnou kartou v mieste určenom kupujúcim v objednávke (platí iba pri doručení v rámci Česka a Slovenska);

Pri výbere platby platobnou kartou bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a kúpna cena odpočítaná z účtu kupujúceho.

V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si predávajúci vyhradzuje právo pripočítať poplatok za vybavenie dobierky k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Akékoľvek zmeny vrátane zmeny cien v E-shope  sú vyhradené. Cena je platná v dobe objednania. 

Prípadné zľavy z ceny tovaru alebo darčekové poukážky či zľavové kódy poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Faktúru zašle kupujúcemu spoločne s tovarom alebo v elektronickej podobe na e-mail kupujúceho. 

V prípade, že kupujúci si neprevezme ním už skôr objednaný tovar, predávajúci nie je povinný mu akýkoľvek ďalší objednávaný a doposiaľ neuhradený tovar zaslať alebo môže požadovať platbu vopred.

Preprava a dodanie tovaru

Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar za dohodnutú cenu na miesto určené kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní a uhradiť zaň kúpnu cenu. 

Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najskoršom možnom termíne, najneskôr v zákonnom termíne, t. j. do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade platby platobnou kartou cez platobnú bránu odošle predávajúci tovar až po pripísaní platby na jeho bankový účet.

Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vrátenie tovaru, reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov).

Predávajúci je zodpovedný za to, aby tovar pri prevzatí nemal vady. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak k takejto dohode nedošlo, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru, príp. na základe reklamy ním vykonanávanej,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, 
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, rozmeroch alebo hmotnosti, 
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri jeho prevzatí.

Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia prinajmenšom v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru, v lehote 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar používať, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude počas určitej doby spôsobilý k použitu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak bola reklamácia kupujúceho oprávnená, lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba neplynie počas celej doby, kedy kupujúci nemôže chybný tovar používať. 

Ustanovenia uvedené v predošlom odseku sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola cena znížená, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci danú vadu sám spôsobil.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak však je v potvrdení vydanom predávajúcim ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní si kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený k prevedeniu opravy. S výnimkou prípadov, kedy je k prevedeniu opravy určená iná osoba podľ predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo v mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy si kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybaveni reklamácie, vrátane potvrdenie o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim k prevedeniu opravy.

V prípade zistenia vady na tovare je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho na e-mailovej adrese: eshop@readmio.com. Reklamovaný tovar spoločne s fotokópiou daňového dokladu kupujúci zašle poštou (nie formou dobierky) na adresu: readmio s. r. o., V Údolí 175, 251 01 Březí, Říčany, Česká republika.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po oznámení reklamácie. Vybranú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požadoval opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailovej adresy: eshop@readmio.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. května 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešenie spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov.

Ochrana osobných údajov

VSvoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – nariadenie GDPR) súvisiacou so spracovávaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné zrealizovať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tvz. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety odvolať.

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. června 2008 o práve rozhodujúcom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I).

V prípade, že je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim je český alebo slovenský jazyk.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

V Prahe dňa 28. 1. 2021

Kontaktné údaje predávajúceho: 

E-mail: eshop@readmio.com

Tel. č.: +421 917 713 372