Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů platné pro webovou stránku eshop.readmio.com

Přečtěte si, prosím, pozorně následující informace, týkající se vašich osobních údajů.

Obchodní společnosť readmio s. r. o. se sídlem V Údolí 175, 251 01 Březí, Říčany, Česká republika, IČO: 09256024, IČ DPH: CZ09256024, zapsána v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou: C 333370, vedená u Městského soudu v Praze, jako prodávající a provozovatel webové stránky eshop.readmio.com (dále jen „provozovatel“), zpracovává v přiměřeném rozsahu údaje, které jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy a na komunikaci se zákazníkem, za účelem plnění zákonných povinností provozovatele a pro účely jeho oprávněných zájmů , s cílem informovat své zákazníky o novinkách a akcích, o kterých předpokládá, že budou pro ně zajímavé a přínosné a jsou v souladu s jejich preferencemi (přímý marketing). Provozovatel také zpracovává osobní údaje za účelem vedení zákaznického účtu a pro marketingové účely, avšak v těchto případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze na základě souhlasu uděleného od dotčené osoby.

Provozovatel se zavazuje, že bude se všemi poskytnutými osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zároveň se zavazuje přijmout odpovídající opatření zaručující bezpečnost osobních údajů a jejich ochranu před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, výmazem či poškozením osobních údajů. 

Kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen za účelem uzavření kupní smlouvy poskytnout provozovateli své jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že kupující je právnickou osobou, je povinen za účelem uzavření kupní smlouvy poskytnout provozovateli obchodní jméno, adresu sídla, poštovní adresu, IČO, DIČ (IČ DPH), telefonní číslo a e-mailovou adresu. Bez uvedených údajů nelze kupní smlouvu uzavřít a zrealizovat objednávku. 

Při objednávkách zboží s vybraným způsobem platby předem prostřednictvím platební karty a také při reklamačních řízeních, provozovatel může zpracovávat i údaje o čísle bankovního účtu.

Provozovatel prohlašuje, že všechny získané osobní údaje považuje za důvěrné a poskytne je svým zprostředkovatelem a jiným příjemcům pouze v nezbytném rozsahu a jen na nezbytnou dobu, a to výlučně za účelem technického zabezpečení funkčnosti E-shopu a webové stránky, realizace objednávek a dodání zboží, plateb a splnění svých zákonných povinností, za dodržení přiměřených záruk ochrany práv dotčených osob.  

Provozovatel uchovává poskytnuté osobní údaje jen nezbytně nutnou dobu. Při zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy se osobní údaje uchovávají až po dobu 10 let ve smyslu příslušných právních předpisů. Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu dotčené osoby, tento souhlas trvá po dobu následujících 3 let. 

Provozovatel kromě údajů uvedených výše zpracovává údaje, na základě kterých nelze identifikovat konkrétní fyzickou osobu, jako jsou online identifikátory – IP adresy, pixel tags, cookies apod. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb, vyhodnocování úrovně využívání webové stránky, zabezpečení dostatečné funkcionality stránky, a také pomáhají s jejím administrací a při diagnostikování případných problémů s webovými servery.

V případě zájmu o elektronické zasílání promo materiálů (newsletteru) a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento konkrétní účel, budou osobní údaje jako jméno a e-mailová adresa využívány na zasílání reklamních, propagačních a marketingových materiálů týkajících se produktů, služeb a akcí provozovatele , jakož i třetích stran. Tyto údaje se provozovatel zavazuje využívat maximálně po dobu tří let ode dne jejich poskytnutí ze strany dotčené osoby. 

Výslovně a dobrovolně udělen souhlas s elektronickým zasíláním promo materiálů (newsletteru) a zpracováváním osobních údajů za tímto účelem, příp. jakýmkoli jiným konkrétním účelem však může každá dotčená osoba kdykoli odvolat odesláním e-mailu na adresu provozovatele: hi@readmio.com. 

Dotčená osoba má právo:
– získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje týkající se její osoby,
– požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům,
– požadovat informace o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje týkající se její osoby (pokud údaje nebyly získány od dotčené osoby),
– požadovat od provozovatele opravu jakož i doplnění neúplných osobních údajů, které se jí týkají,
– požadovat od provozovatele, aby vymazal osobní údaje, které se jí týkají (právo být zapomenut),
– na omezení zpracování osobních údajů,
– namítat zpracovávání osobních údajů,
– na přenosnost osobních údajů,
– kdykoli svůj souhlas odvolat, a to stejným způsobem, jakým souhlas udělila,
– právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování,
– podat návrh na zahájení řízení. 

Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají rovněž přístup jeho zaměstnanci a příjemci, resp. smluvní zprostředkovatelé, jako jsou kurýrní společnosti, poskytovatelé platebních a poštovních služeb poskytovali IT služeb nebo externí účetní firma. Všichni jsou však vázáni dodržováním striktních pravidel ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje provozovatele E-shopu:

E-mail: eshop@readmio.com
Tel. kontakt: +421 917 713 372